Sunday, April 26, 2009

خاله زری زن همسایه

نوشتنش یه کم سخته چون هنوز که مدتها از اون موقع می گذره کیرم راست میشه و با کیر شق نمیشه نوشت. خودتون میدونید دیگه ولی خوب دیگه ما خراب رفیقیم!!! چیکار کنیم دیگه؟ جونم واست بگه که یادم میاد وقتی که بچه بودم حدود 4-5 سال شایدم کمتر خونه مون حموم نداشت و ما مجبور میشدیم بریم حمومی سر محله مون. من یا با ننه ام میرفتم یا با زنای همسایه مون. من بچه که بودم خیلی تپل مپلی و خوشگل بودم خلاصه هر زنی که از سر راه می رسید ما رو می بوسید. من اون موقع از این که کسی منو ببوسه بدم می اومد مخصوصا زنای خیکی همسایه مون. بر عکس الان که اگه پیرزن 90 ساله هم ما رو ببوسه غنیمت می دونم. سگ نبوسه هر کی خواست ببوسه. به هر حال داریم تو ایران زندگی می کنیم دیگه منظورمو که گرفتی؟! خلاصه یک روز که حسابی با بچه های بی تربیت کوچه (منظورم همون بچه های کونی چاقاله دارم به زبون همون موقع ها دارم صحبت می کنم) خاک بازی و از این کس شعرا بازی کرده بوددیم خیلی کثیف شدم ننه یکی از بچه ها نمی دونم رفته بود به عباس آقا بده یه دفعه یک راست از در اومد بیرون تا ماها رو دید گفت ذلیل مرده ها چقدر خودتون رو کثیف کردید واستید که باید همتون رو ببرم حموم. آقا ما بچه ها هم که از حموم رفتن بدمون می اومد هر کی از یک طرف در رفت ولی از شانس بد من، ما افتادیم. این کس کش هم ما رو چهار چنگولی گرفت کیرم دهنش البته الان هم میگم چون هنوزم یادمه خارکسه چقد منو محکم گرفته بود. در ضمن باید بگم که این خانوم از اون پول دارا بود و هی النگو و گردن بندشو تو در و همسایه به رخ همه می کشید و تو خونه شون هم حموم درست کرده بودن. آقا این ما را برد حموم من هم کلی زر زر می کردم اونم هی با لحن مهربان همون شکلی که با بچه صحبت میکنن تا خرش کنن میگفت گریه نکن بابک جان الان می شورمت خوشگل میشی. من همین طوری تو حموم واستاده بودم اونم منو سریع لخت کرد چون دیگه کاری نمی تونستم بکنم گریه ام قطع شد. اونم اومد داخل حموم خودشو لخت کرد. آقا ما از بچگی تا یه زن لختو می دیدیم راست می کردیم البته اون موقع نمی دونستم چرا این طوری میشه و خیلی خجالت می کشیدم وقتی راست میشد. این دفعه هم بابک کوچیکه به احترام بزرگتر بلند شد دیدم زری، اسمش زری بود، چشاش یه برقی زد و چشاشو زوم کرد روش. منم چون خجالت کشیدم دستمو گذاشتم روش. شیر دوش رو باز کرد و شروع کرد به شستن ما من چون دستام رو دولم بود اونم هی شهوتی میشد با زور دستمو دور میکرد به بهانه شستن دول ما رو دید بزنه! بعد که حسابی ما رو شست بهتره بگم پوستمو کند منو گذاشت لاپاش تا من در نرم و سر و گردنشو شست. بعد هی لیفو به ممه هاش می مالید و منو به لاپاش فشار میداد. بعد با یک لحن آروم و مهربانه به من گفت: بابک جوون، عزیزم لیفو بگیر و بدنمو لیف بکش گفتم: باشه خاله. لیفو به کمر پشت سینه هاش کشید رفتم سمت کون و کپلش دیدم یه هیری کشید و گفت محکم تر لیف بکش منم نامردی نکردم با تمام توان کونشو لیف کشیدم رفتم سمت سوراخ کونش و از اونجا با لیف رفتم سمت کسش که کلی مو داشت و محکم لیف کشیدم. خواستم برم سمت پاهاش گفت بازم. منم هی کسشو لیف می کشیدم هی می گفت بازم. من نمی دونستم چرا اونجاش تمیز نمیشه! بعد چند دقیقه سریع بلند شد یه حالت و حشیانه منو گرفت و لبمو بوسید و دولمو گذاشت تو دهنش یه کم خوردش بعد به من گفت بیا با هم یه بازی بکنیم گفتم چه بازیی؟ گفت تو لای پاهام میشینی منم برات قصه میگم گفتم من از این بازی خوشم نمیاد. سریع خوابید و دولمو گذاشت تو کسش و هی خودش و منو بالا پائین می برد و برام قصه کدو قلقله زنو تعریف میکرد. بعد ده دقیقه دوباره با هم یک دوش گرفتیم و لباس تنم کرد و منو فرستاد خونه. خونه که رسیدم قضیه رو برای مامانم تعریف کردم اونم گفت توله سگ. یه دونه خوابوند گوشم تا خواست دوباره بزنه در رفتم. اونم سریع لباس پوشید و رفت خونه خاله، همون همسایه مون، دهنشو سرویس کرد. الان می فهمم چرا خاله زری بعد اون ماجرا از محله مون رفت، چون وقتی بزرگتر شدم این قضیه رو برای برو بچ کوچه تعریف کردم بعد کلی کس شعر گفتن بچه ها فهمیدم که زری با بچه های دیگه هم هر کدوم به یک بهونه ای حال کرده. هنوزم که هنوزه گرمی کسشو رو کیرم احساس می کنم. آه دیگه آبم در اومد قصه ما هم سر اومد.

5 Comments:

Blogger Mehdi Mohamdi said...

خانمهای شهوتی که تاحالا باکیرکلفت ارضا نشدن تماس بگیرن
۰۹۳۷۲۱۵۶۵۷۹

Jul 7, 2016, 4:16:00 AM  
Blogger حامد امامی said...

سلام خو.به حال بابک

Sep 1, 2016, 3:55:00 PM  
Blogger حامد امامی said...

اگر دوست داشتین تماس بگیرین فقط خانم های سن بالا09351759459

Sep 1, 2016, 3:56:00 PM  
Blogger حامد امامی said...

اگر دوست داشتین تماس بگیرین فقط خانم های سن بالا09351759459

Sep 1, 2016, 3:58:00 PM  
Blogger پیروز said...

خانمهای شهوتی وحشر بالا که عاشق کیر کلفت هستن زنگ بزنن.
09382505510

Nov 23, 2016, 4:31:00 PM  

Post a Comment

<< Home